به پایگاه اطلاعاتی فهرست موضوعی صحیفه سجادیه خوش آمدید.

این پایگاه با تهیه و تدوین فرهنگ موضوعی صحیفه سجادیه و انجام کاری کلیدی در این زمینه، راه تحقیق را به یاری خدا بر پژوهش‌‌ گران آسان نموده است. فرهنگ حاضر در واقع پیاده سازی محتوای کتاب ترنم آفتاب ( فرهنگ جامع موضوعی صحیفه سجادیه) با ساختاری بدیع است.

به قدر بضاعت خود سپاسگزار الطاف الهی هستیم و امیدواریم این ناچیز مورد قبول آستان حضرت علی بن الحسین علیهم‌ السلام قرار گیرد.

پایگاه اطلاعاتی فهرست موضوعی صحیفه سجادیه